ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Загальні положення
1.1. Цей Договір публічної оферти (далі по тексту - «Договір») є офіційною пропозицією
ФОП Шраменко В.Ю. (далі за текстом - «Продавець») необмеженому колу фізичних осіб
здійснити купівлю товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин на
офіційному інтернет-сайті Продавця: http://fresh.black/ (далі -«Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепт)
і укладення Договору вважається факт оплати Товару Покупцем на умовах цього
Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
1.3. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.
Поняття і визначення
2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення:
«Товар» - кава та/або інша продукція, яку Продавець продає Покупцеві за Договором.
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб
для представлення або реалізації Товару через Інтернет-сайт шляхом вчинення
електронного правочину (угоди, договору).
«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених
нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при
розміщенні Замовлення і проведенні оплати.
«Сторони» - Продавець та Покупець.
Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець
зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Ціна Товару та Порядок оформлення Замовлення
4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Інтернет-сайті Інтернет-магазину.
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну Товару. При цьому,
Продавець не має права змінювати ціну на вже оплачений Покупцем Товар.
4.3. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який наявний Товар,
представлений на Інтернет-сайті Інтернет-магазину.
4.4. Кожна позиція може бути представлена в Замовленні в будь-якій кількості.
4.5. При відсутності Товару на складі, представник Продавця зобов'язаний поставити
Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.6. При відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим представленим на
Інтернет-сайті і наявним Товаром або відмовитися від придбання Товару і анулювати
Замовлення.
Порядок оплати Замовлення
5.1. Вартість Товару за цим Договором оплачується Покупцем в безготівковій формі
шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця або шляхом оплати на
Інтернет-сайті.
Умови доставки Товару
6.1. Доставка Товару, придбаного в Інтернет-магазині, здійснюється погодженими
Сторонами перевізниками.
6.2. Разом із придбаним Товаром Покупцеві надаються документи згідно законодавства
України.
Права та обов`язки сторін:
7.1. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання
Договору у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань щодо оплати та отримання
Товару.
7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати придбаний на умовах цього
Договору Товар.
7.3. Покупець має право:
- оформити Замовлення в Інтернет-магазині;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього
договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
- за затримку опрацювання Замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин,
що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем в мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і
пароля третім особам.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе
відповідальність за шкоду, заподіяну його діями іншим особам.
8.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх
обов'язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажору).
8.4.1. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються
стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі та інші
природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи,
пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна
або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо),
дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають
поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором,
безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов'язань за
Договором.
8.4.2. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх
зобов'язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс –
мажорних обставин є документ, виданий торгово-промисловою палатою або іншим
уповноваженим органом.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей
виключно шляхом переговорів.
Інші умови
9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до
цього Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сайті http://fresh.black/.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів
через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при
оформленні Замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні Замовлення і
подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір,
обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України
«Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Товару означає повну згоду
Покупця з умовами Договору.
9.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець використовує
інформацію про Покупця виключно в цілях виконання умов Договору.
Порядок повернення товару
10.1. Повернення Товару проводиться згідно вимог чинного законодавства України.
10.2. Повернення Товару неналежної якості проводиться за рахунок Продавця, а
повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця. При цьому,
Продавець повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення
Товару.
Реквізити Продавця
ФОП Шраменко В.Ю.
Адреса реєстрації: 04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 20, кв.180
ІПН: 3191920474, п/р 26006052639921 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649
Тел.: +38 095 287 9090
Made on
Tilda